Novosti iz udruge

ANKETA O DRUŠTVENIM POTREBAMA I POTENCIJALIMA GRADA ŠIBENIKA

U sklopu društvenog centra Šibenik udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji” zajedno s Veleučilištem u Šibeniku provodi anketu kako bi se analizirale potrebe građana i OCD-a. Anketom se nastoji ispitati percepcija važnosti potreba (npr. društvena solidarnosti, poticanje aktivnog sudjelovanja građana, prava marginaliziranih skupina i dr.).

Također, kroz odgovore ispitanika cilj je doći i do odgovora na koje sve naćine građani i OCD-i vide mogučnosti unaprijeđenja društvene zajednice. Po završetku provedbe istraživanja i mapiranja potreba i potencijala lokalne zajednice organizirati će se sastanci s jedinicama lokalne samouprave kako bi se upoznalo predstavnike J(R)LS-a s rezultatima istraživanja.
Navedeno istraživanje biti će temelj za pripremu akcijiskog plana uključivanja građana u provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro. Jednako će se uzeti u obzir rezultati ovog istraživanja prilikom određivanja smjernica za nastavak rada društvenog centra Šibenik.

Anketni upitnik je anoniman te je za popunjavanje istog dovoljno 10 minuta.

Linka za pristup anketnom upitniku: https://forms.gle/QWBR6yRhUzVpqd3H6