Novosti iz udruge

Saznaj koje su ključne institucije Europske unije!!!

Svojim članstvom u Europskoj uniji Hrvatska je uključena u procese primjenjivanja mnogobrojnih legislativa koje dolaze od strane institucija Europske unije.

Udruga mladih “Mladi u EU” u partnerstvu sa Udrugom ZvoniMir provodi projekt “EU za sve!”. Jedan od ciljeva provedbe projekta i projektnih aktivnosti jest informiranje mladih, ali i opće populacije mladih. Projekt je financiran od strane Ministarsta vanjskih i europskih poslova.

Europska unija sastoji se od niza institucija koje imaju vlastitu nadležnost. Sljedeće institucije su nastale u 1960-ima i od tada su se razvile. Opće prioritete Europske unije postavlja Europsko vijeće koje definira opći politički smjer i prioritete Europske unije.

Druge važne institucije su:

Vijeće ministara: ovo je najmoćnije tijelo Europske unije za odlučivanje. Sastoji se od ministara vanjskih poslova zemalja članica.

Europski parlament, sa sjedištem u Strasbourgu, izborno je tijelo. Članove biraju birači unutar država članica. Svaka nacija uspostavlja modele  za održavanje izbora i način raspodjele mjesta. Europski parlament nije zakonodavno tijelo. Konzultira se o pitanjima i može utjecati na promjene predloženih politika, ali ih ne može uvesti – to provodi samo Komisija, a Komisija pokreće cijeli proces.

Europski sud pravde čija je zadaća tumačiti pravo EU-a kako bi se potvrdilo da se primjenjuju u jednakoj mjeri u svim zemljama EU.

Europska središnja banka odgovorna je za europsku monetarnu politiku. Njezin je glavni zadatak zadržati cijene stabilne i sačuvati kupovnu moć jedinstvene valute.

Europski revizorski sud  provjerava financiranje aktivnosti Europske unije i izrađuje izvješća o financijama Europske unije.

Europska unija, osim što se bavi pravnom i ekonomskom sferom zemlje, brine o obrazovanju i osposobljavanju mladih. Kako bi se riješio problem nezaposlenosti mladih, nudi programe (kao što je Erasmus Plus) kako bi se poboljšale profesionalne vještine i poticali integracija mladih u društvo.

14,7 milijardi je dodijeljeno kako bi mladi omogućili studiranje, istraživanje, volontiranje u inozemstvu ili razvrstavanje karijere. Projekti za glavni cilj imaju poticanje mladih na  provođenje vremena u stranoj zemlji, učenju što više jezika, razvijanje digitalnih vještine, omogućavanje svima pristup kvalitetnoj nastavi, prepoznati certifikate u svakoj zemlji.

Komisija želi predložiti nove inicijative koje uključuju pojačanje programa “Erasmus Plus”, izgradnju kanala u kojem bi se trebalo bolje reflektirati EU fondovi, promicanje studentskog i sveučilišnog sustava.


The European Union is composed by a series of institutions with their own remit. The following institutions were created in the 1960’s and have developed since. The EU’s broad priorities are set by the European Council wich defines the general political direction and priorities of the European Union.

Other important institutions are:

-The Council of Ministers: this is the European Union’s most powerful decision-making body. It is made up of the foreign ministers of member states.

-The European Parliament, based in Strasburg, is an elected body. The members are elected by voters within a member state. Each nation establishes the modalities for the holding of the elections and the method of allocating the seats. The European Parliament is not a legislative body. It is consulted on issues and can influence changes to suggested policies but it cannot introduce them – this is only done by the Commission and it is the Commission that initiates the whole process.

-The European Court of Justice whose function is to interprets the EU law to verify they are applied in the equal mesure in all EU countries.

-The European Central Bank is responsible for the European monetary policy. Its main task is to keep prices stable and preserve the purchasing power of the single currency.

-The European Court of Auditors, verifies the financing of the EU’s activities, and makes reports on EU finances.

The European Union, in addition to dealing with the legal and economic sphere of the country, take care of youth education and training. In order to overcome the problem of youth unemployment, it offers programmes (such as Erasmus Plus) in order to improve professional skills and encourage the integration of young people into society.

14,7 billions have been allocated to giving young people the possibility to study, do research, make volunteering abroad or sort out a career. The projects have as main aims to spend time in a foreign country, to learn more languages, to develop digital skills, to give everyone access to a superior instruction, to recognize the certifications in each country.

The Commission wants to propose new initiatives involving with the reinforcement of the programme “Erasmus Plus”, the construction of a canal in wich the EU funds should be better reflected, promotion of student card and university system.