Novosti iz udruge

Izrađena je „Strategija za mlade Šibensko–kninske županije“

Dovršen je postupak izrade strateškog dokumenta za mlade s područja Šibensko – kninske županije, koji je inicirala Udruga mladih „Mladi u EU“.

U proces izrade „Strategije za mlade Šibensko – kninske županije“ bili su uključeni mladi s područja cijele županije u dobi od 13-30 godina. Svoj doprinos u izradi ovog dokumenta mladi su dali sudjelovanjem na konzultacijskim sastancima gdje su iznosili svoja razmišljanja, prijedloge i prigovore na odabrane teme te popunjavanjem anketnih upitnika. Sadržaj Strategije za mlade Šibensko – kninske županije naslanja se na obradu on-line ankete koju su mogli ispuniti svi zainteresirani mladi s područja Šibensko – kninske županije te detaljnu SWOT analizu čija je matrica nastala kao rezultat analize trenutnog stanja u ŠKŽ te  potreba mladih osoba koje su identificirane na konzultacijskim sastancima.

Donošenje Strategije za mlade predstavlja nastojanje Šibensko – kninske županije da kroz aktivnu politiku afirmacije mladih, stvori preduvjete za njihovo aktivno uključivanje u ekonomski, socijalni i društveni ambijent Šibensko – kninske županije te da osigura neophodne uvjete za njihovo aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici. Ciljna skupina su mladi 13 – 30 godina starosti, među kojima studenti, zaposleni, nezaposleni, mladi koji pripadaju neet skupini, mladi iz ruralnih područja te mlade osobe s invaliditetom. Na ovaj način omogućava se uključivanje mladih i svih sudionika koji se u okviru svog djelovanja bave mladima te stvaranje preduvjeta za razvoj svih potencijala mladih.  Izradom navedene Strategije moći će se pratiti stanje i preispitivati učinci konkretnih aktivnosti na život mladih.

Strategiji možete pristupiti na ovom linku.