Poziv

Otvoren natječaj European Youth Fundation-a za udruge civilnog društva

Europska fondacija mladih (European Youth Fundation – EYF) je fond koji je utemeljio Vijeće Europe kako bi pružio financijsku potporu europskim aktivnostima mladih. Cilj mu je potaknuti suradnju među mladima u Europi pružanjem financijske potpore aktivnostima mladih. To se odnosi na aktivnosti koje služe promicanju mira, razumijevanja i suradnje u duhu poštivanja ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti.

Europska fondacija mladih pruža financijsku potporu sljedećim vrstama aktivnosti koje provode nevladine udruge ili mreže mladih ili druge nevladine organizacije uključene u područja rada s mladima relevantne za politiku i rad mladih Vijeća Europe: obrazovne, društvene, kulturne i humanitarne aktivnosti europskog karaktera, aktivnosti usmjerene na jačanje mira i suradnje u Europi, aktivnosti usmjerene na promicanje bliže suradnje i boljeg razumijevanja među mladima u Europi, osobito razvijanjem razmjene informacija, aktivnosti usmjerene na poticanje međusobne pomoći u Europi i zemljama u razvoju za kulturne, obrazovne i društvene svrhe studija, istraživanja i dokumentacije o pitanjima mladih.

Da bi se dobila podrška EYF-a, bitno je da projekti ulaze u vrijednosti i rad Vijeća Europe i prioritete Sektora mladih za 2018.-2019.

1. Pristup pravima;
2. Sudjelovanje mladih i rad s mladima;
3. Uključiva i miroljubiva društva.

EK može podržati sljedeće aktivnosti:
A. Međunarodna aktivnost – uključujući sastanke mladih ljudi u Europi kako bi se promicalo sudjelovanje i interkulturalno učenje. EYF će pokriti dvije trećine ukupnih troškova. Maksimalna potpora: 20.000 €.

B. Godišnji plan rada – uključujući niz aktivnosti za narednu godinu, međunarodne aktivnosti, pilot aktivnosti. Ove aktivnosti usmjerene su u davanju potpore ili akcijskom planu vašeg NGO-a za naredne godine. Maksimalna potpora: 50.000 €.

C. Strukturna potpora – Europska fondacija mladih može svake dvije godine dodijeliti međunarodnim nevladinim organizacijama mladih ili mrežama doprinos za pokrivanje dijela općih administrativnih troškova koji su uključeni u vođenje svojih aktivnosti na europskoj razini. Maksimalna godišnja potpora: 25.000 € godišnje za 2 godine (tj. Najviše 50.000 € za 2 godine).

D. Jednokratna strukturna potpora (neobnovljiva) – Zaklada može također doprinijeti administrativnim troškovima regionalnih mreža, kako bi im pomogla uspostaviti europsku strukturu. Maksimalna jednokratna potpora: 10.000 €.

E. Pilot projekt – intervencija koja se bavi specifičnim društvenim izazovom povezanim s lokalnim kontekstom u kojem se odvija. Maksimalna potpora: 10.000 €.

Podnositelji zahtjeva moraju biti međunarodne nevladine organizacije mladih ili mreže, nacionalne ili lokalne nevladine organizacije mladih ili mrežu ili nevladine strukture uključene u rad mladih iz država članica Vijeća Europe.

DEADLINE:
1. travnja za:
– Međunarodne aktivnosti koje se odvijaju od 1. siječnja do 30. lipnja (1. polovica sljedeće godine)
– Godišnji plan rada za sljedeću godinu

1. listopada za:
– Međunarodne aktivnosti koje se odvijaju od 1. travnja do 31. prosinca (druga polovica sljedeće godine)
– Godišnji plan rada za sljedeću godinu
– jednokratne strukturne potpore za sljedeću godinu (regionalna mreža)

1. listopada za:
– 2-godišnja strukturna potpora za razdoblje 2020-2021 (međunarodne nevladine organizacije / mreže)

Datumi zatvaranja pilot aktivnosti
Nema fiksnih rokova za slanje prijave, ali se mora podnijeti najmanje 3 mjeseca prije datuma početka projekta.

Saznajte više na: http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines