Projekti 2011

Naziv inicijative: „Očuvajmo dječja igrališta“

 • Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u EU“
 • Ciljna skupina: Mladi (18-30 godina) sa područja Šibensko-kninske županije i grada Šibenika
 • Mjesto provedbe projekta: Grad Šibenik
 • Trajanje projekta: 01.01.2011. do 31.03.2011.
 • Opći cilj: Obnoviti i urediti dječja igrališta za djecu u gradskoj četvrti Vidici , Šibenik kako bi se sigurno i bezbrižno mogla igrati i družiti.

Kratki opis: Tijekom 2011. provodili smo inicijativu u suradnji sa Zakladom „Kajo Dadić“ iz Splita. Nakon što smo utvrdili da dječja igrališta u gradskoj četvrti Vidici na području grada Šibenika, nisu uređena, nego oštećena, te su kao takva opasni za djecu, odlučili smo obnoviti dječja igrališta na području grada Šibenika, kako bi se djeca slobodno i bez straha mogla igrati. Kroz navedenu inicijativu potaknuli smo mlade i građane na volonterstvo te ih educirali o volontiranju kako kroz volontiranje mogu pomoći društvu u kojem žive. Završetkom ove inicijative uspjeli smo vratiti dječji osmijeh na igralište. [fbphotos id=385616674851967]


Projekt „Mladi u EU“

 • Projekt je financiran od Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u EU“
 • Ciljna skupina: Mladi u dobi od 16-30 godina sa područja grada Šibenika i Šibensko-kninske županije
 • Mjesto provedbe projekta: Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija
 • Trajanje projekta: 15.04.2011. do 31.12.2011.
 • Opći cilj: Mlade ljude sa područja Šibensko-kninske županije i grada Šibenika informirati i educirati na temu prava mladih prilikom pristupanja RH u članstvo EU

Kratki opis: Sa navedenim projektom koji je trajao tijekom 2011. godine, građani su bolje informirani zašto RH treba pristupiti u EU: lakše zapošljavanje na europskom tržištu, studiranje na europskim sveučilištima, lakše pronalaženje visokoškolske obrazovne institucije u EU koja odgovara potrebama mladih, jednaka prava hrvatskih potrošača i europskih potrošača… Mlade smo tako educirali i informirali kako će i koja prava dobiti ulaskom RH u EU. Kroz projekt smo uključili veliki broj volontera, podijelili građanima stručne brošure na navedenu temu, te smo u udruzi davali informacije građanima a posebno mladima o ulasku RH u EU. U gradovima Šibeniku, Skradinu i Drnišu dijelili smo brošure na info pultu udruge. S navedenim projektom mladi su dobili mjesto gdje mogu doći informirati se o svojim pravima nakon pristupanja RH u članstvo EU. [fbphotos id=385620228184945]


Projekt „Očuvajmo naš okoliš“

 • Projekt je financiran od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u EU“
 • Ciljna skupina: Mladi 18-29 godina sa područja Šibensko-kninske županije i grada Šibenika
 • Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija, Šibenik
 • Trajanje projekta: 01.05.2011. do 31.12.2011.
 • Opći cilj: Educiranje i informiranje mladih o propisima zaštite okoliša i prirode RH te prilagodba navedenih propisa pravnoj stečevini EU
 • Misija: Potaknuti svijest mladima i široj javnosti da vode računa o očuvanju okoliša

Kratak opis: Projekt „Očuvajmo naš okoliš“ prvi je ovakav projekt na području Šibensko-kninske županije. Kao Udruga javno zastupamo svijest mladih oko očuvanja okoliša i uključivanje mladih u građanske inicijative čišćenja plaža, igrališta i parkova na volonterskom principu. Na temelju dosadašnjeg rada Udruge zabilježili smo veliko neznanje mladih ljudi o propisima koji se odnose na zaštitu okoliša i prostora, kao i još slabije poznavanje promjena koje će nastupiti pristupanjem RH u članstvo EU. Stoga smo 2011. godine pokrenuli projekt tokom kojeg su se mladi ljudi upoznali sa propisima o zaštiti okoliša i prostora te prilagodbe tih propisa pravnoj stečevini EU. Kroz projektne aktivnosti mladi su shvatili kako je potrebno se brinuti o zaštiti i očuvanju okoliša, te koliko je važnost okoliša bitna za život ljudi. Također, su mladi shvatili da su oni budući nosioci društva i da moraju na sebe preuzeti inicijativu i brigu za okoliš. Tokom ovog projekta poticali smo razvoj volonterstva mladih. U sklopu održavanja ovog projekta, proveli smo razne aktivnosti (tribine, savjetovanje mladih…) koje su im pomogle da probudu svijest o zaštiti i očuvanju okoliša, koliko je okoliš važan za čovjeka, te da moraju biti primjer drugim sudionicima društva. [fbphotos id=385930788153889]


Projekt „Spriječimo nasilje na internetu“

 • Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u EU“
 • Ciljna skupina: Učenici osmih razreda osnovnih škola sa područja grada Šibenika
 • Mjesto provedbe projekta: Grad Šibenik
 • Trajanje projekta: 20.11.20010. do 30.06.2011.
 • Opći cilj: Učenike osmih razreda osnovnih škola sa područja grada Šibenika educirati i informirati na temu o nasilju na internetu

Kratki opis: Vršnjačko nasilje preko interneta (engl: cyberbullying), opći je pojam za svaku komunikacijsku aktivnost cybertehnologijom (računalo, mobitel) koja se može smatrati štetnom kako za pojedinca, tako i za opće dobro. Stoga smo u školskoj godini 2010/2011. održali smo predavanje na temu „Spriječimo nasilje na internetu“ po osnovnim školama na području Šibensko-kninske županije čiji je cilj bio učenike osmih razreda osnovnih škola informirati i educirati o nasilju na internetu. Na predavanjima smo dijelili brošure učenicima i njihovim roditeljima koji su nam se pridružili na predavanju. Kroz praktični rad učenici su se upoznali sa problemom nasilja na Internetu, sa mogućom ovisnošću od Interneta, te su imali besplatni pristup internetu uz nadzor odraslih. Sudionici predavanja saznali su i za neke od načina kako spriječiti nasilje na internetu. Uz predavanje po osnovnim školama, održali smo i info pult na gradskim trgovima u gradovima Šibeniku, Kninu i Drnišu te smo građanima dijelili brošure i letke na navedenu temu kako bi svoju djecu i unučad podučili o svim mogućim vrstama nasilja s kojim se mladi čovjek u današnje vrijeme može susresti na internetu.