Novosti iz udruge

Danas se obilježava 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima djeteta

Prije 30 godina svijet se ujedinio u želji da zajedno stvaramo svijet kakav zaslužuju djeca. Svijet u kojem će svako dijete imati priliku rasti, učiti, razvijati svoje sposobnosti i talente, odrastati u obitelji, biti sigurno i zaštićeno.U trenucima kada se mijenjao svjetski poredak, padao Berlinski zid, rađao internet – svijet se ujedinio u obrani djece i djetinjstva.

20. studenoga 1989. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Konvenciju o pravima djeteta, međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelome svijetu. Konvenciju je potpisalo 196 država, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području ljudskih prava u povijesti. Vlada Republike Hrvatske donijela je posebnu odluku kojom se na temelju notifikacije o sukcesiji od bivše države Hrvatska smatra strankom Konvencije o pravima djeteta od dana osamostaljenja, 8. listopada 1991. godine.

Konvencija se temelji na 4 temeljna načela: 1) nediskriminacija; 2) veći interesi djeteta; 3) pravo na život, opstanak i razvoj; 4) poštivanje mišljenja djeteta. Sva osnovna prava priznaju se djeci bez obzira na njihovu etničku pripadnost, religiju, spol ili ekonomski status. Zajamčeno im je pravo na slobodno mišljenje o pitanjima koja ih se tiču. Konvencija priznaje da su djeca izbjeglice koja su pobjegla iz svoje zemlje dobila pomoć, zaštitu i ista prava kao djeca rođena u toj zemlji. Od vlada se traži da novcem ili drugom podrškom financijski pomažu djeci iz siromašnih obitelji. Svako dijete ima pravo na obrazovanje i nijedno dijete mlađe od 15 godina ne može sudjelovati u ratu. Konačno, vlade bi trebale zaštititi djecu od seksualnog iskorištavanja.

Unatoč dobrim namjerama Konvencije koju je potpisalo i ratificiralo više od 190 zemalja, čak i danas širom svijeta 20% djece živi u mjestima zahvaćenim sukobima, a najmanje 27 milijuna raseljeno je zbog ratnih zbivanja te iz tog razloga ne pohađaju školu. Općenito, više od milijardu djece živi u uvjetima siromaštva. Situacija s djevojčicama je posebno problematična: 120 milijuna djevojčica širom svijeta žrtve su silovanja ili drugih prisilnih seksualnih činova, dok ih je 650 milijuna u prisilnom braku stoji u studiji koju je u rujnu objavio Unicef.

Ovi podaci pokazuju nam da je potrebno uložiti značajne napore kako bi se djeci zajamčila njihova prava i spriječilo da budu žrtve loših odluka odraslih. Svjetski dan djeteta služi upravo za održavanje velike pozornosti na probleme maloljetnika i na nedovoljne politike usmjerene mladima koje su donijele naše vlade.

Ovjde možete preuzeti Konvenciju o pravima djeteta na jeziku prilagođenom djeci: Konvencija Letak