Novosti iz udruge

Saznajte kako izgleda studiranje, stažiranje ili rad u jednoj od zemalja EU!!!!

Želite  studirati u jednoj od europskih zemalja? Želite imati iskustvo stažiranja ili  rada?

U današnje vrijeme mladi se nalaze u situaciji dotoka velikog obujma informacija iz različitih kanala (radio, internet, televizija itd.). Iz tog razloga mladi su često zbunjeni i ne znaju od koje informacije trebaju krenuti u istraživanje tematike koja ih zanima – kako aplicirati za posao u stranoj zemlji, koje stipendije nude europska sveučilišta itd.

Udruga mladih “Mladi u EU” provodi projekt pod imenom “EU za sve!” financiran od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Projektom se informiraju mladi i svi zainteresirani raznim temama putem kojih mogu pronaći i iskoristiti neke od mogućnosti koje nudi Europska unija.


Na 30. rođendan Erasmus programa (poznat još i danas Erasmus +) omogućio je mnogim mladim ljudima poput mene i milijuna drugih koji su se kretali diljem Europe kroz programe studiranja, stažiranja  i rada, dajući  svima priliku da istinski dožive život u stranoj zemlji

Svaki student koji želi studirati u inozemstvu i upisuje se u visokoškolsku ustanovu ili sveučilište – bilo da je riječ o prvostupničkom, magistarskom ili doktorskom studiju – može zatražiti razdoblje razmjene od min. 3 mjeseca do 12 mjeseci. Možete se prijaviti više puta, sve dok prethodna razmjena nije nadmašila ukupno 12 mjeseci. Ako ste student koji trenutno pohađa tečaj prvostupnika, možete se prijaviti samo od druge godine. Da biste proslijedili svoju prijavu, trebate razgovarati s Erasmus ili Međunarodnim uredom vaše studijske ustanove kako biste znali kada će se objaviti Erasmus natječaj. Kada se to dogodi, možete odabrati između opcija koje se daju prema vašim željama i relevantnosti s onim što proučavate. Na primjer, studirala sam engleski i njemački, a nisam mogla izabrati da odem u Španjolsku, osim ako se u to doba nisam pokazala razinom znanja na razini  B1 / B2. Budite oprezni, ne možete predložiti sveučilišnu ili obrazovnu ustanovu koja ne ulazi u popis koji je dostupan u pozivu: organizacija za slanje i primanje mora unaprijed odrediti međuinstitucionalni sporazum. Ako ste na magistarskom studiju, čak možete odlučiti studirati za cijeli ciklus studija i imati pravo na Erasmus + Master zajam.

Europska komisija, koja je institucija zadužena za program Erasmus +, dodjeljuje sredstva koja će djelomično biti korištena kao potpora za studente. Zajmovi su fiksni i variraju ovisno o životnim troškovima zemlje prebivališta, duljini projekta, broju studenata koji apliciraju za bespovratna sredstva, na primjer.

Nakon prihvaćanja vašeg zahtjeva potrebno je učiniti još samo nekoliko koraka: dobit ćete povelju koja navodi vaša prava i obveze i ugovor o učenju, gdje se zajedno s vašim profesorom zaduženim za tu odredišnu razmjenu dogovorite o nastavi koju ćete  pohađati u inozemstvu, a ispiti će biti priznati  nakon vrijeme vašeg povratka kroz transkript zapisa s predmetima i oznakama. Rok u inozemstvu bit će također priznat u diplomi.

Što se tiče stažiranja, to se više ili manje odnosi na ono što je bilo rečeno prije s malim razlikama: u tom slučaju i nedavni diplomanti mogu se prijaviti u roku od 12 mjeseci od datuma diplomiranja.

Prema zajmu možete ići u inozemstvo od min. od 2 mjeseca do 12 mjeseci. Kao što je gore rečeno, ne možete nadvladati 12 mjeseci sve zajedno. Ako imate 6 mjeseci studiranja, imate samo 6 mjeseci za pripravnički staž ili staž. U oba slučaja možete zatražiti da vašu sending i hosting organizaciju za produljuju vrijeme, ali Eurospki budžet neće biti siguran. I dalje ovisi o broju studenata koji su otišli u inozemstvo i o potporama koje su još uvijek dostupne. Za razliku od programa za učenje, u slučaju vježbeničke prakse možete pronaći hosting organizaciju  i uspostaviti kontakt između njih kako bi oni mogli potpisati sporazum i potpisati sporazum o učenju u skladu s tim. Na kraju vaše razmjene hosting organizacija izdaje svjedodžbu pripravništva i bit će prepoznata u završnoj diplomi, osim ako ste nedavno diplomirani. Krediti se dodjeljuju Erasmus+ pripravniku kako je gore navedeno.

Na temelju mog osobnog iskustva, imala sam dovoljno sreće jer je moja organizacija koja je bila privatna škola u blizini Dublina dala džeparac koji mi je pomogao. U mom slučaju, prijavila sam se samo mjesec dana prije dobivanja diplome i budući da je bilo samo nekoliko slobodnih mjesta za odredište koje sam željela, sama sam tražila ustanovu za stažiranje. Poslala smo mnogo zahtjeva za prijavu i bilo je lakše nego što se očekivalo jer su mi mnogi odgovorili o potencijalnom odabiru za traženu poziciju. To je “win-win” situacija: dobivate iskustvo u radu, a oni dobivaju pripravnika kojeg ne moraju platiti. Konačno sam dobila  posao u školi u kojoj sam radila jer sam već stekla znanje i kompetencije za obavljanje posla na učinkovit način.

Kad sam bila na zadnjoj  godini diplomskog studija odlučila sam se preseliti u Njemačku kao Erasmus student. Tom prigodom ostala sam u gradu  Leipzigu 6 mjeseci i dobila sam što sam tražila: poboljšanje sposobnost govorenja na njemačkom koji je priznat putem certifikata. Na kraju, moj budući mentor u Europskoj komisiji u Luksemburgu rekao mi je da je jedan od razloga što me je odabrao bila moja razmjena u Njemačkoj koja nam je bila zajednička. Stvari se događaju slučajno i slučajno vas mogu dovesti do neočekivanih velikih stvari koje se događaju!


On its 30th birthday the Erasmus programme – better known as Erasmus + now – has made many youths like me and million others move throughout Europe through studying, training and work programmes, giving everybody the chance to experience how is living in another country.

Every student willing to learn abroad and enrolled in a higher education institution, or university – be it Bachelor, Master or Doctoral course – can apply for an exchange period from min. 3 months up to 12 months. You can apply more than once, as long as your previous exchange(s) hasn’t/haven’t overpassed 12 months all together. If you are a student currently attending a bachelor course you can only apply from the second year on. In order to forward your application, you need to talk to the Erasmus or International office of your studying institution in order to know when the Erasmus call will be published. When this happens, you can choose among the options given according to your wishes and relevance with what you are studying. For example, I was studying English and German and I couldn’t have chosen to go to Spain, unless I proved to be B1/or B2 level at that time, which I wasn’t. Be careful, you cannot suggest a university or education institution which doesn’t fall into the list made available in the call: sending and receiving organization must have stipulated an inter-institutional agreement beforehand. If you are on a master degree you can even decide to study for the entire study’s cycle and be entitled to Erasmus + Master loan.

European Commission, which is the institution in charge of Erasmus + programme, allocates funds that will be partially used as grants for students. Grants are fixed and varies according to the destination country’s living costs, length of the project, number of students applying for a grant, for example.

Once your request has been accepted there is not so much to be done: you will be given a charter stating your rights and obligations and the learning agreement where together with your professor responsible for that destination exchange agree on classes to be attended abroad and exams will be recognized at the time of your return through a transcript of records with subjects and marks. The period abroad will be also recognized in the diploma.

As for internship, it applies more or less what has been told before with slight differences: in this case recent graduates as well can sign up to it within 12 months from the diploma date.

According to the grant you can go abroad from a min of 2 months up to 12 months. As said above, you cannot overpass 12 months all together. If you have been 6 months on studying then you only have left 6 months for traineeship or internship. In both cases, you can ask your sending and hosting organizations to prolong the time, but the monthly European fund won’t be granted for sure. It still depends on the number of students gone abroad and on the grants still available. Unlike the learning programme, in case of a traineeship you can find the hosting organization and create the contact between the two so that they can sign an agreement and sign on your learning agreement accordingly. At the end of your exchange the hosting organization issues a traineeship certificate and it will be recognized in your final diploma except if you are a recent graduate. Loans are granted to European + trainee as above mentioned. The hosting organization may even give financial support apart from the European one, but may not.

In my case, I was lucky enough because my hosting organization, which was a private language school nearby Dublin gave me some pocket money that helped me to get by. In my case, I applied just a month before getting my diploma and since there were only few vacancies for the destination I wanted to go, I searched for it by myself. I sent many application requests and it was easier than expected because many replied to me so I could choose. It’s a win-win situation: you get a job experience and they get an intern that don’t need to pay. I eventually got the job in the school where I was working because I had already acquired the knowledge and the competences to carry out the job in an efficient way and I could suit the work environment as it was a family. We built trust both ways somehow.

When I was at my last year of my bachelor studies I decided to move to Germany as an Erasmus student. On that occasion I stayed in Leipzig for 6 months and I got what I wanted: improving my speaking ability In german and getting recognized through a certificate. Eventually my future mentor at the European Commission in Luxembourg told me that one of the reason she selected me was my exchange in Germany that we had in common. Things happen by chance and by chance they can lead you to unexpected big things happening!