Novosti iz udruge

Uloga roditelja u sprječavanju elektroničkog nasilja | #YouCannotDeleteMe! | Europske snage solidarnosti (HR/EN)

(HR)

Roditelji imaju značajan utjecaj na način kako se nositi s cyberbullyingom i kako ga izbjeći. Njihovi savjeti, podrška i sudjelovanje u online aktivnostima svoje djece mogu značajno utjecati na stvaranje sigurnog online okruženja. Roditelji mogu pružiti svojoj djeci vještine potrebne za snalaženje u kompleksnostima digitalnog svijeta te spriječiti cyberbullying kroz naglasak na obrazovanju, komunikaciji i odgovornom ponašanju.

Roditelji su primarni odgojitelji i izvori informacija za svoju djecu. Mladi ljudi mogu učiti o različitim vrstama cyberbullyinga, kako prepoznati upozoravajuće signale te razlikovati prikladno i neprikladno online ponašanje uz njihovu pomoć. Poticanjem osjećaja digitalne pismenosti kod svoje djece, roditelji im pružaju resurse potrebne za odgovorno i sigurno korištenje interneta.

S obzirom na to, komunikacija između roditelja i djece je vrlo važna – mora biti iskrena i slobodna od osuđivanja. Djeca su sklonija otkriti sve slučajeve cyberbullyinga s kojima se suočavaju kada je stvoreno sigurno okruženje u kojem se osjećaju ugodno razgovarajući o svojim online iskustvima. Roditelji mogu pružiti smjernice i savjete o tome kako se nositi s potencijalno štetnim situacijama putem redovitih razgovora o online navikama svoje djece.

Nadziranje online aktivnosti mladih na zdrav način, a bez kršenja njihove privatnosti, ključno je. Roditelji mogu postaviti jasna pravila i granice za online aktivnosti svoje djece. To može uključivati ograničenja za web stranice koje mogu posjećivati, vremenska ograničenja za korištenje ekrana te prikladno ponašanje na društvenim mrežama. Postavljanjem granica, roditelji mogu pomoći svojoj djeci da stvore pozitivan online identitet i smanje vjerojatnost da će sudjelovati u cyberbullyingu ili postati njegove žrtve.

Kao uzori za svoju djecu, roditelji trebaju pokazivati pozitivne primjere korištenja interneta i društvenih medija. Djeca obično usvajaju nove vještine promatrajući kako se odrasli ponašaju. Ako mladi imaju dobru osnovu za slijediti kad njihovi roditelji djeluju s poštovanjem i promišljeno online, naučit će vrijednost postupanja prema drugima s poštovanjem, kako online tako i offline, promatrajući svoje roditelje i druge odrasle kako djeluju s empatijom, ljubaznošću i odgovornom digitalnom komunikacijom.

Danas smo vidjeli koliko je važna uloga roditelja u odnosu mladih prema online svijetu. Važno je razmisliti, kao odgojitelji, kakav primjer želimo postaviti za ljude koji će biti budućnost svijeta. #YouCannotDeleteMe

(EN)

Parents have a significant impact on how to deal with and avoid cyberbullying. Their advice, encouragement, and participation in their kids’ online activities can greatly impact creating a secure online environment. Parents may provide their kids with the skills they need to navigate the complexities of the digital world and prevent cyberbullying by putting an emphasis on education, communication and responsible behaviour.

Parents are a child’s primary educators and sources of information. Young people can learn about the different types of cyberbullying, how to spot the warning signals, and how to distinguish between suitable and inappropriate online behaviour with their assistance. By encouraging a sense of digital literacy in their kids, parents provide them with the resources they need to use the internet responsibly and safely.

With that in mind communication between parents and children is very important. Communication between parents and their kids must be honest and judgment-free. Children are more likely to reveal any instances of cyberbullying they face when a safe environment is created where they feel at ease talking about their online experiences. Parents can offer guidance and advice on how to deal with potentially harmful circumstances by having regular conversations about their children’s online habits.

Supervising young people online activity in a healthily without trespassing their privacy is key. Parents can set up clear rules and limits for their kids’ online activities. This can include limits on the web pages they can access, time limitations for screen use, and appropriate behaviour on social media sites. By setting boundaries, parents may assist their kids in creating a positive online identity and lower the likelihood that they would engage in or be the victims of cyberbullying.

As the role models for their children, parents need to showcase positive examples of internet and social media usage. Children usually pick up new skills by watching how adults behave. If young people have a good foundation to follow whenever their parents act respectfully and thoughtfully online, they will learn the value of treating others with respect, both online and offline, by seeing their parents and other adults act with empathy, kindness, and responsible digital communication.

Today we saw how important is the role of parents on young people relationship with the online world. It’s important to reflect, as educators, what example we want to set up for the people that will be the future of the world. #YouCannotDeleteMe