LYBER - Let Young Be Resilient

5 Characteristics of Emotional Intelligence – LYBER (HR/EN)

(HR)

U sklopu našeg Erasmus+ partnerskog projekta “LYBER – Let Young Be Resilient”, provodimo transnacionalno istraživanje o emocionalnoj inteligenciji i njenom primjeni u području mladih i rada s mladima. Emocionalna inteligencija (EI) odnosi se na skup vještina i karakteristika koje omogućavaju pojedincima da razumiju i upravljaju vlastitim emocijama te uspješno komuniciraju s drugima. U ovom kontekstu, istražujemo važnost EI u osnaživanju mladih i poboljšanju njihovog blagostanja.

Kao početni korak, postoji pet ključnih karakteristika povezanih s emocionalnom inteligencijom:

1. Samosvijest: Osobe koje posjeduju EI sposobne su prepoznati i razumjeti vlastite emocije. Izražavaju samopouzdanje i vjeruju svojoj intuiciji, osiguravajući da njihove akcije ne budu isključivo vođene emocijama. Osim toga, aktivno procjenjuju vlastite snage i slabosti te rade na osobnom rastu i poboljšanju.

2. Samoregulacija: Emocionalno inteligentne osobe imaju sposobnost kontroliranja vlastitih emocija i impulsa. Pokazuju suzdržanost, izbjegavajući pretjerani bijes ili impulzivno donošenje odluka. Prioritetno razmišljaju prije nego što djeluju i osjećaju se ugodno u prilagodbi promjenama. Također su sposobne odlučno reći ne kada je to potrebno.

3. Motivacija: Izrazito motivirane osobe s EI su iznimno produktivne, prihvaćaju izazove i dosljedno postižu svoje ciljeve. Spremne su odgoditi trenutne rezultate radi dugoročnog uspjeha. Ta unutarnja motivacija potiče njihovu energiju i predanost.

4. Empatija: Osobe s EI posjeduju sposobnost prepoznavanja i razumijevanja potreba, želja i perspektiva drugih. Izvrsne su u prepoznavanju i razumijevanju emocija drugih, čak i kada one nisu izravno izražene. Aktivno izbjegavaju stereotipiziranje, suzdržavaju se od osuđivanja bez dovoljno informacija i teže razumijevanju i povezivanju s drugima.

5. Društvene vještine: Emocionalno inteligentne osobe vješte su u interpersonalnim interakcijama. Lako im se pristupa, a vješte su u komunikaciji. Osim toga, izvrsno funkcioniraju kao članovi tima, stavljajući naglasak na kolektivni uspjeh iznad individualnih postignuća. Izvrsne su u izgradnji i održavanju odnosa, učinkovitom rješavanju sukoba i promicanju suradnje.

Kako bismo ocijenili vašu razinu emocionalne inteligencije, pozivamo vas da se uključite u reflektivnu vježbu. Molimo vas da odgovorite na sljedećih 15 pitanja, koja će pružiti vrijedne uvide u vašu emocionalnu inteligenciju i njezine različite dimenzije.

(EN)

Within our Erasmus+ partnership project “LYBER – Let Young Be Resilient,” we are conducting a transnational research study on Emotional Intelligence and its application in the field of youth and youth work. Emotional Intelligence (EI) refers to a set of abilities and characteristics that enable individuals to understand and manage their own emotions and effectively interact with others. In this context, we aim to explore the significance of EI in empowering young people and enhancing their well-being.

To begin with, there are five key characteristics associated with Emotional Intelligence:

1. Self-Awareness: Individuals who possess EI are capable of recognizing and understanding their emotions. They exhibit confidence and trust their intuition, ensuring that their actions are not solely driven by their emotions. Moreover, they actively assess their strengths and weaknesses, working towards personal growth and improvement.

2. Self-Regulation: Emotionally intelligent individuals have the ability to control their emotions and impulses. They demonstrate restraint, avoiding excessive anger or impulsive decision-making. They prioritize thoughtful consideration before taking action and are comfortable with adapting to changes. Additionally, they can assertively say no when necessary.

3. Motivation: Highly motivated individuals with EI are exceptionally productive, embracing challenges, and consistently achieving their goals. They exhibit a willingness to delay immediate gratification for long-term success. This intrinsic motivation fuels their drive and commitment.

4. Empathy: People with EI possess the capacity to identify and understand the needs, desires, and perspectives of others. They excel at recognizing and comprehending the emotions of individuals, even when they are not explicitly expressed. They actively avoid stereotypes, refrain from judgment without sufficient knowledge, and strive to foster understanding and connection.

5. Social Skills: Emotionally intelligent individuals are adept at interpersonal interactions. They are approachable and skilled in communication, making them easy to talk to. Moreover, they thrive as team players, emphasizing collective success over individual achievements. They excel in building and maintaining relationships, resolving conflicts effectively, and promoting collaboration.

In order to assess your level of emotional intelligence, we invite you to engage in a reflective exercise. Please respond to the following 15 questions, which will provide valuable insights into your emotional intelligence and its various dimensions.