Report_Hate

Report_Hate Activating Survey Rezultati/Results| KA2 Report_Hate | (HR/EN)

(HR)

Report_Hate Activating Survey: korisnici društvenih mreža i govor mržnje – što znamo?

Univerzalni pristup internetu uz površni osjećaj anonimnosti pogoduje pojavi negativnih akcija poput govora mržnje ili internetske mržnje. S našom sve većom aktivnošću na internetu – ili, točnije rečeno, na raznim društvenim mrežama, možemo steći lažan dojam „normalizacije” ovih pojava zbog učestalosti određenih ponašanja. Međutim, to ne znači da je dopuštanje takve situacije ispravno. Naprotiv. Postoji nekoliko mehanizama i rješenja koja podržavaju proces prijavljivanja, borbe i prevencije mržnje. No, sada se postavlja pitanje: koliko ste svjesni toga? I što bi vam pomoglo da postanete još osjetljiviji i angažiraniji korisnik društvenih mreža u suočavanju s mržnjom?

Zahvaljujući suradničkom pristupu, naša udruga uz pomoć šest međunarodnih partnerskih organizacija distribuirala online anketu kako bi pronašla odgovore u pet partnerskih zemalja, dolazeći izravno od izvora – zajednice. Među ostalim državama, mladi korisnici društvenih mreža iz Hrvatske podijelili su: svoja zapažanja, subjektivni osjećaj svijesti, preferencije platformi te preporučene konkretne oblike promocije za uspješno dosezanje (šire) publike. Prikupljene informacije igrat će ključnu ulogu u oblikovanju naše buduće kampanje, temeljene na procjeni potreba ciljne skupine.

Suočavanje s govorom mržnje – s kojim temama trebate suočiti?

„Što se tiče percepcije govora mržnje na društvenim mrežama, mnogi ispitanici su prijavili svjedočenje ili iskustvo govora mržnje. Prema sudionicima, najčešći oblici govora mržnje na društvenim mrežama su rasna ili etnička mržnja, mržnja prema LGBTQIA+ zajednici i rodno utemeljena mržnja“. Ali to nije kraj popisa. Sudionici ankete također su spomenuli primjere klasizma ili ukazali na vrlo mainstream problem danas – sramoćenje tijela. Unatoč svojoj svijesti o identificiranju ili osobnom iskustvu neke vrste navedenih akata govora mržnje, mnogi to nisu prijavili, ne vjerujući u proces ili ne znajući što točno trebaju slijediti, odnosno kako cijeli postupak izgleda. Uz ljude koji to nikada nisu prijavili ili ne svjedoče govoru mržnje, možemo pretpostaviti da nije bilo odgovarajućeg alata i pristupa potrebnom znanju. Dakle, kako angažirati ljude da koriste takve opcije i dokazati im da to nije komplicirano?

Savjeti za kampanju i promotivne aktivnosti

Korisnici društvenih mreža znaju kakav je sadržaj poželjniji na njihovoj stranici nazvanoj „za tebe”, na njihovim omiljenim, svakodnevno korištenim platformama. Njihove opće preferencije, kao i za edukativni sadržaj (u ovom slučaju – kako prijaviti i boriti se protiv govora mržnje) leže na strani vizualno privlačnih objava sa slikama ili dinamičnijim formatima poput reelsa ili gledanja priča. Njihovi odgovori pokazali su da se protiv internetske mržnje treba boriti na način koji je lako razumljiv. Zato cijene jasne i jednostavne poruke. U kampanji također treba pokušati iskoristiti utjecaj influencera kako bi se stvorio angažirajući sadržaj koji će učinkovito dosegnuti široku publiku, odgovarajući na potrebe za autentičnošću i povezanosti među gledateljima.

Naši ispitanici, bez obzira na mjesto stanovanja, nisu nas ostavili bez jasne preporuke platforme. Instagram je izabran kao omiljena društvena mreža ne samo u pogledu korištenja nego i informiranja. To je primarni izbor za mnoge kada je riječ o praćenju kampanja, pobjeđujući Facebook ili TikTok.

Želite li vidjeti kako Hrvati uspoređuju s drugim zemljama? Kako različite zemlje percipiraju govor mržnje? Pogledajte cijele rezultate Ankete aktivacije ovdje!

O projektu

Report_Hate je projekt koji ima za cilj stvoriti međunarodni portal za prijavu govora mržnje za mlade ljude – u dobi od 14 do 27 godina – kako bi prijavi li govor mržnje na internetu. Kako bi promovirali ovu platformu, pokrenuta je kampanja na društvenim mrežama koja informira mlade kako koristiti novi portal i educira ih o tome što je online govor mržnje i kako se boriti protiv njega. Rezultati projekta bit će distribuirani među dionicima uključenima u temu unutar naših međunarodnih zajednica. Projektno partnerstvo formirano je od strane sedam nevladinih organizacija iz sljedećih zemalja: Hrvatska, Španjolska, Njemačka, Mađarska, Izrael, Sjeverna Makedonija i Slovačka.


(EN)

Report_Hate activating survey: social media users vs hate speech – what do we know?

Universal access to the Internet right next to a superficial sense of anonymity favours the occurrence of negative actions such as hate speech or cyberhate. With our increasing activity on the Internet – or on various social media to be more precise, we may get the false impression of „normalisation” of these phenomena, due to the commonness of some behaviours. However, it doesn’t mean that letting this situation continue is appropriate. Quite the opposite. There are several mechanisms and solutions that support the process of reporting, combating and preventing hate. But now comes the question: how much aware are you? And what would help you to become an even more sensitive and engaged social media user while dealing with hateful situations?

Thanks to a collaborative approach, our association with the help of six international partner organisations co-created an online survey to find answers across five partner countries, coming directly from the source – the community. Among other nations, young Croatian social media users shared: their observations, subjective sense of awareness, and platform preferences and recommended exact forms of promotion to successfully reach (a wider) audience. Collected information will play a crucial role in designing our future campaign, based on the target group’s needs assessment.

Going against hate speech – with what topics do you need to deal with?

„Regarding the perception of hate speech on social media, many respondents

reported witnessing or experiencing instances of hate speech. According to the

participants, the most recurring forms of hate speech on social media are racial or

ethnic hate, LGBTQIA+ hate, and gender-based hate”. But this is not the end of the list. Survey participants mentioned also examples of classism or pointed out a very mainstream problem nowadays – body shaming. Despite their awareness of identifying or personally experiencing some type of listed acts of hate speech, many didn’t report it, having no belief in the process or not being sure what exactly they should follow, or how the procedure looks like as a whole. On top with people who didn’t report it ever or don’t witness any hate speech, we can make hypotheses that there wasn’t proper tool and access to needed knowledge. Then, how to engage people into using such options and prove to them it isn’t complicated?

Pro tips for the campaign and promotional activities

Social media users know what type of content is more desirable on their „for you page”, on their favourite, daily-used platforms. Their general preferences, as well as for educational content (in this case – how to report and combat hate speech) lay on the side of visually engaging posts with images or more dynamic formats like reels or watching stories. Their answers proved that tackling cyberhate should be done in an easy-to-understand manner. That’s why they valued clear and simple messages. In the campaign, should also try to use the leverage of influencers to create engaging content that will effectively reach a broad audience, answering the needs of authenticity and relatability among viewers.

Our respondents, no matter on place of living, didn’t leave us without a straightforward platform recommendation either. Instagram has been chosen as a favoured social media in matters of not only usage but also staying informed. It’s a primary choice for many when it comes to follow-up campaigns, winning with Facebook or TikTok.

Would you like to see more how Croatians compare with other countries? How do different countries perceive hate speech? Let’s check the full Activating Survey Results here!

 

About the project

Report_Hate is a project that aims to create an international reporting portal for

young people – aged 14 to 27 – to report hate speech online. To promote this

platform, a social media campaign was launched informing youngsters on how to use the new portal and to educate them about what online hate speech is and

how to combat it. The project results will be disseminated among stakeholders that involved in the topic within our international communities. The project partnership has been formed by seven non-governmental organisations from the following countries: Croatia, Spain, Germany, Hungary, Israel, North Macedonia and Slovakia.