Novosti iz udruge

Svjetski dan mladih! 12.8.2023. | International Youth Day! 12/8/2023 (HR/EN) | “EU i ja” – Mladi u EU!

(HR)

Danas slavimo Međunarodni dan mladih, a stvaranje ovog dana bio je prvi korak u davanju veće važnosti politici mladih na političkoj pozornici. Inicijalno idealiziran 1991. godine, Dan mladih je odobren u Lisabonu na Svjetskoj konferenciji ministara odgovornih za mlade 1998. godine, a 1999. godine je uspostavljen u Općoj skupštini.

Ovaj dan ističe potrebu da se mlade ljude aktivno uključi u procese donošenja odluka koji utječu na njihove živote, zajednice i cijeli svijet. Prepoznavanje stajališta mladih ljudi ključno je za razvoj inkluzivnih politika koje se bave njihovim brigama, ciljevima i pravima. Kada imamo utjecaj na oblikovanje naše budućnosti, razvijamo osjećaj vlasništva, odgovornosti i predanosti stvaranju pravednijeg i održivijeg svijeta.

Nacije i organizacije diljem svijeta pokazuju svoju predanost ulaganju u razvoj mladih ljudi priznavanjem Međunarodnog dana mladih. Omoćavanje mladima obrazovanja, obuke vještina i mogućnosti zapošljavanja ne samo da poboljšava njihov individualni razvoj, već također doprinosi društvenom i ekonomskom rastu njihovih zemalja. Omogućavanje mladima da budu aktivni sudionici u radnoj snazi potiče inovacije, kreativnost i rješavanje problema, gurajući društvo naprijed i potičući prosperitet.

Mladi današnjice jednog će dana naslijediti svijet opterećen složenim problemima vezanim uz klimatske promjene, siromaštvo, nepravdu i promjene tehnologije. Međunarodni dan mladih pruža priliku mladima da se uključe u zajedničko djelovanje kako bi se suočili s ovim važnim izazovima. Stvaramo nadu i održiviju budućnost za sve motivirajući mlade ljude da budu nositelji promjena. Poticanje i podrška inicijativama koje vode mladi stvaraju budućnost otpornih, brižnih i globalno svjesnih pojedinaca.

Pridružite nam se danas popodne u obilježavanju ovog važnog datuma! Vidimo se u 18 sati na Poljani, Šibenik s puno zabavnih aktivnosti i iznenađenja za vas!

 

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti udruge mladih “Mladi u EU i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

 

(EN)

Today, we celebrate International Youth Day, and the creation of this day was the first step in bringing youth policy to the political center stage. Initially idealized in 1991, Youth Day was approved in Lisbon by the World Conference of Ministers Responsible for Youth in 1998, and in 1999, it was established in the General Assembly.

This day highlights the need to actively involve young people in decision-making processes that affect their lives, communities, and the rest of the world. Recognizing young people’s points of view is critical for developing inclusive policies that address their concerns, goals, and rights. When we have a say in shaping our future, we develop a feeling of ownership, responsibility, and commitment toward creating a fairer and more sustainable world.

Nations and organizations across the world showcase their commitment to investing in the development of young people by acknowledging International Youth Day. Empowering youth with education, skills training, and employment opportunities not only enhances their individual development but also contributes to their countries’ social and economic growth. Enabling young people to be active participants in the labor force stimulates innovation, creativity, and problem-solving, propelling society forward and promoting prosperity.

Today’s youth will one day inherit a world burdened with complex problems related to climate change, poverty, injustice, and technological changes. International Youth Day presents an opportunity for young people to engage in collective action to tackle these significant challenges. We create a more hopeful and sustainable future for all by motivating youngsters to be change agents. Encouragement and support for youth-led initiatives create a future of resilient, caring, and globally conscious individuals.

Join us in celebrating this important date! See you in Poljana Square, Šibenik, at 6 p.m. with a lot of fun activities and surprises!