Novosti iz udruge

(HR/EN) ERASMUS+ Razmjena mladih: hrvatski sudionici na Ischii za Održivost | “ERASMUS+ Adventure: Croatian Participants on Ischia for Sustainability

(HR)

Dok jesen ponovno uvodi svakodnevicu, nema boljeg vremena za miješanje karata i započinjanje jedne nove pustolovine! To je ono što je pet entuzijastičnih sudionika iz Hrvatske imalo na umu kada se prijavilo za ERASMUS+ razmjenu mladih organiziran od naše talijanske partnerske udruge “Noi@Europe”. Projekt “EN.S.U.RE – ENvironment Strengthen Universal Resilience” istraživat će temu održivosti i zelenog razvoja. Tijekom 10 dana na prekrasnom talijanskom otoku Ischia, blizu Napulja, naši hrvatski sudionici zajedno s vršnjacima iz Italije, Slovačke, Portugala, Francuske i Gruzije podijelit će nezaboravno životno iskustvo. Otkrijte što ih je inspiriralo da sudjeluju u ovoj jedinstvenoj prilici i kakva su njihova očekivanja. Inspirirajte se i slobodno nam se javite ako želite postati dio živahne ERASMUS+ obitelji!

Danelle: Prijavila sam se za ERASMUS projekt “ENvironment Strength Universal REsilience” jer stvarno želim naučiti više o povezanosti između proučavanja okoliša i globalne otpornosti. Odlično sam se zabavila u Erasmus programu u Rumunjskoj prije, gdje sam doživjela različite kulture i puno naučila surađujući s drugima. Šansa da se dublje upustim u pitanja okoliša i načine očuvanja globalne snage u ovom novom projektu privukla mi je pažnju. Mislim da će sudjelovanje u ovom programu ne samo pomoći da bolje razumijem svjetske ekološke probleme, već će me i osobno i akademski razviti. Dobar utjecaj mog prošlog Erasmus iskustva potaknuo me da pronađem više prilika za suradnju među kulturama, stvaranje osjećaja zajedništva u rješavanju zajedničkih problema i izgradnju univerzalne snage u suočavanju s ekološkim pitanjima.

Lucija: Moje ime je Lucija Topolko, studentica sam od 25 godina iz Hrvatske. Prije otprilike mjesec dana vidjela sam poruku o ovom projektu u grupnom chatu našeg sveučilišnog kluba ronjenja gdje smo planirali sudjelovati u akciji čišćenja s drugim udrugama. Ta poruka odmah mi je privukla pažnju. Čim sam vidjela da će se projekt odvijati na Ischii, otoku koji je pohvalio povjesničar Strabo zbog svojih termalnih izvora i domu čuvene “Čaše Nestora”, bila sam vrlo uzbuđena i nakon čitanja informacijskog paketa – bila sam unutra! Nije bilo teško uvjeriti moju prijateljicu Patriciju da mi se pridruži, budući da dijelimo strast prema putovanjima i očuvanju okoliša. Radujem se stvaranju novih prijateljstava, slušanju tuđih ideja i mišljenja te daljnjem obrazovanju o održivosti okoliša jer smatram da je dužnost svakog svjesnog čovjeka ljubazno i s ljubavlju se brinuti o svojoj okolini. ✌️ 🌍

Patricia: Moje ime je Patricia Bago. Ovaj projekt sam pronašla preko svoje prijateljice Lucije, koja je već sudjelovala u nekim drugim Erasmus+ projektima. Jednom kad sam prelistala plan projekta, odmah sam se prijavila. Volim saznati o različitim načinima na koje možemo sačuvati planet, smanjiti prekomjernu proizvodnju smeća na mikro ili čak globalnoj razini. Rođena sam u generaciji koja se jedva sjeća nekih klimatskih specifičnosti iz prošlosti: ljeta nisu bila tako vruća, zime su imale prekrasne snježne oluje još prije Božića, i godišnja doba su jednostavno bila sezonskija. Iako shvaćam da se ne možemo vratiti uvjetima mog djetinjstva, mislim da je stvarno važno učiniti što je više moguće kako bismo usporili sve negativne utjecaje koje čovječanstvo ima na naš planet. Očekujem da će ovaj projekt pružiti nove alate i načine koje možemo koristiti u svakodnevnom životu i podučavati druge da čine isto. Radujem se i upoznavanju novih ljudi i usvajanju timskog duha.

Mak: Očekujem da ću na ovom projektu saznati o mnogim europskim inicijativama za očuvanje okoliša, te i kroz praksu provesti neke od njih. Također znam da ću se zabaviti kroz svih 10 dana što sam tamo. Nisam dosad bio na ovakvom projektu, ali se nadam da će biti još prilika nakon ovoga!

Agata: Prijavila sam se na ovaj projekt kako bih bolje naučila nove načine recikliranja, s nekim od pojmova se prvi puta susrećem i htjela bih što više naučiti o njima. Moramo biti ekološki osviješteni i očuvati okoliš koji nas okružuje. Pošto ne mogu utjecati na globalno ekološko stanje odlučila sam krenuti malim koracima proširiti svoje znanje kroz ovaj projekt i pridonijeti zajednici u Foriu. Osim ekološke osviještenosti na projekt sam se odlučila prijaviti zbog novih poznanstva i druženja. Ovo mi je prvi Erasmus+ projekt na koji idem, veselim se upoznati nove ljude koji imaju slična razmišljanja kao ja. Motivacija mi je također bila lokacija na kojoj se projekt održava, volim istraživati nova mjesta a pogotovo posjećivati otoke. Nakon projekta ću svoja nova znanja prenijeti ljudima oko sebe kako bi s njima mogla pridonesti svojoj zajednici u budućnosti. Trenutno živim u studentskom domu i mislim da je to dobar početak za jednu od takvih akcija.

(EN)

As autumn takes us back to our everyday routine, there’s no better time to shuffle the cards and embark on a new adventure! This is what five enthusiastic participants from Croatia had in mind when they applied for an ERASMUS+ Youth Exchange project organized by our Italian partner association “Noi@Europe.” The project “EN.S.U.RE – ENvironment Strengthen Universal Resilience,” will explore the topic of green development and sustainability. Over the course of 10 days on the beautiful Italian island of Ischia, near Naples, our Croatian participants, together with peers from Italy, Slovakia, Portugal, France, and Georgia, will share an unforgettable life experience. Discover what inspired them to take part in this unique opportunity and what is their expectations. Get inspired and feel free to reach out to us if you want to Join the vibrant Erasmus+ family!

Danelle: I signed up for the Erasmus project “ENvironment Strength Universal REsilience” because I really want to learn more about the connection between environmental studies and global resilience. I had a great time in the Erasmus program in Romania before, where I experienced different cultures and learned a lot from working together. The chance to dig into environmental issues and ways to stay strong globally in this new project got my attention. I think being part of this program will not only help me understand worldwide environmental problems better but also make me grow personally and academically. The good impact of my last Erasmus experience made me want to find more chances to work together across cultures, create a feeling of togetherness in solving common problems, and build up universal strength in dealing with environmental issues.

Lucija: My name is Lucija Topolko, a 25 year old student from Croatia. About a month ago I saw a message about this project in the group chat of our university scuba diving club where we were planning on going to a clean-up action with another association, this message spiked my interest immediately. Just upon seeing that the project was going to be taking place on Ischia, an island praised by the historian Strabo for its thermal springs and home to the famous “Cup of Nestor” I was very excited and after reading the infopack – I was in! Convincing my friend Patricia to join me wasn’t very hard as we share a passion for travel and keeping the environment clean. I look forward to making new friendships, hearing others ideas and opinions and further educating myself on environmental sustainability as I feel it is the duty of every conscious human to handle his surroundings with love and grace. ✌️ 🌍

Patricia: My name is Patricia Bago. I found this project through my friend Lucija, who already participated in some other Erasmus+ projects. Once I scrolled through the project plan, I was instantly in. I like to find out about all the different ways we can preserve the planet, reduce the overproduction of the trash on micro or even global levels. I was born in the generation that barely remembers some climate specifics from before: summers weren’t as hot, winters had beautiful snow storms even before Christmas and seasons were simply more seasonal. While I understand we cannot go back to the conditions of my childhood, I think it is really important to do as much as possible to slow down all the negative impact mankind has on our planet. I expect this project to provide us with some new tools and ways we can use in our daily lives and teach others to do the same. I am also looking forward to meeting new people and embracing the team spirit.

Mak: I expect to learn about various European environmental preservation initiatives during this project and, through practical experience, implement some of them. I also know that I will enjoy myself throughout all 10 days I’ll be there. I haven’t been on a project like this before, but I hope there will be more opportunities after this!

Agata: I decided to apply to the project to learn new ways of recycling, I am facing some terms first time and  I would like to learn as much as possible about them. We need to be ecologically and environmentally conscious and preserve the environment that surrounds us. Since I cannot influence the global ecological situation, I decided to take small steps to expand my knowledge through this project and contribute to the community in Forio. In addition to environmental awareness, I decided to apply for the project because of new acquaintances and socializing. This is the first Erasmus+ project I’m going to, I’m looking forward to meeting new people who have similar thoughts as me. My motivation was also the location where the project takes place, I like exploring new places and especially visiting islands. After the project, I will pass on my new knowledge to the people around me so that they can contribute to my community in the future. I’m currently living in a student dormitory and I think it’s a good start for one of those actions.